Welcome to ZOJ
Information
Select Problem
Runs
Ranklist
ZOJ Problem Set - 1064
1064

AC WA PE FPE SF NZEC TLE MLE CE Total
114(30%) 162(43%) 19(5%) 0(0%) 17(4%) 0(0%) 5(1%) 0(0%) 55(14%) 372

Top Submssions by Run Time
Submit Time Language Run Time(ms) Run Memory(KB) User Name
2011-07-27 14:04:55 C 0 168 crazybee
2014-02-04 16:23:51 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 19:53:17 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 19:54:59 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 20:14:22 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 20:15:58 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 20:17:32 C++ 0 172 sunny
2014-02-04 21:06:50 C++ 0 172 sunny
2012-02-25 19:30:24 C 0 176 ZuXu
2011-01-07 15:36:15 C++ 0 180 ACwcc
2011-01-07 15:47:12 C++ 0 180 ACwcc
2011-06-04 20:34:49 C++ 0 180 Mr_math
2011-06-15 23:02:30 C++ 0 180 liuqingjie
2011-08-19 00:45:43 C++ 0 180 zhengjun
2011-11-03 14:06:24 C++ 0 180 寇旺斌
2012-07-27 17:08:03 C++ 0 180 zhblue
2013-08-27 16:12:21 C++ 0 180 jjx
2011-12-03 11:48:30 C++ 0 188 xiaohuangqing
2012-01-01 22:18:08 C++ 0 188 wujianan2007
2012-01-01 22:28:51 C++ 0 188 wujianan2007